Kontrollansvarig

Vem kan vara kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. KA ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara KA och samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer bygget.

byggarkitekt

Vad säger lagen om kontrollansvariga?

Kontrollansvarig skall enligt Plan och Bygglagen (PBL) kap 10§ 11-12 samt kap 11§ 35-36

Biträda byggherren vid förslag till kontrollplan
Se till att kontrollplanen följ och att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
Vid avvikelser informera Byggherren och ev. Byggnadsnämden.

Närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iaktagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
Avge ett utlåtande till Byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Våra ingenjörer är certifierade kontrollansvariga. Thomas och Niclas med behörighet K.

Läs mer om oss